O likvidácii spoločnosti

Likvidácia firmy nastáva úplným vymazaním spoločnosti z obchodného registra. Aby k tomu vôbec došlo, je potrebný v mnohých prípadoch aj viac ako polročný proces, v priebehu ktorého dochádza k likvidácii spoločnosti pod vedením likvidátora. Likvidácia sa začína vyjadrením súhlasu vo forme podpisu všetkých spoločníkov spoločnosti. Spoločníci sú o likvidácii spoločnosti oboznámení na valnom zhromaždení, ak to spoločenská zmluva neustanovuje inak.

Prečo vôbec dochádza k procesu likvidácie? V mnohých prípadoch nastáva situácia, že spoločnosť dosahuje z dlhodobého hľadiska nepretržitú stratu, čo sťažuje jej podmienky fungovania a v takomto prípade je potrebné zakročiť. Vykonať razantné kroky, ktoré naštartujú prevádzku spoločnosti a povedú k dosiahnutiu zisku, alebo naopak, keď už nie je čo zachraňovať a chýba aj motivácia a odhodlanie zo strany zakladateľov spoločnosti, pristúpiť k likvidácii spoločnosti.

strata v podnikaní

Likvidácia firmy sro nastáva v deň jej výmazu z obchodného registra, o čom sú zakladatelia a spoločníci spoločnosti oboznámení. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť aj bez uskutočnenia likvidácie a to prevodom obchodného podielu spoločníkov spoločnosti. Práve obchodný podiel, ktorý je vyjadrený ako vložená čiastka spoločníkov spoločnosti vzťahujúca sa k výške základného imania, vyjadruje ich podiel právomocí na rozhodovaní a podieľaní sa na prevádzke spoločnosti. Obchodný podiel je možné predať nielen inému spoločníkovi pri jeho odchode zo spoločnosti, ale aj tretej osobe. Predajom obchodného podielu spoločnosti môže dôjsť k zrušeniu spoločnosti zlúčením, rozdelením alebo splynutím.

vyjadrenie neúspechu

Ak v danej téme tápete a potrebovali by ste poradiť, pokojne sa obráťte na nás. Náš tím profesionálnych pracovníkov s praxou a skúsenosťami v danom odbore rád zodpovie vaše otázky a poskytne vám relevantné informácie k tejto téme. Ak chcete z vám známych dôvodov ukončiť vaše podnikanie a venovať sa novému smeru, ktorý vás láka, neváhajte nás kontaktovať.